OFFICIAL WEBSITE OF DR S. SRIKANTA SASTRI, M.A., D. Litt (1904-1974)

Dr. S. Srikanta Sastri

 

 

 

 

Press article

 

 

Welcome to the Official Website of Dr. S. Srikanta Sastri, M. A., D. Litt (1904 - 1974) Library of Congress Catalogue Bodleian Library Catalogue Cambridge University Library Catalogue Press clippings of Dr S.Srikanta Sastri Harvard University Catalogue University of Chicago Library Catalogue

 

 

Press article

Dr S. Srikanta Sastri  (Courtesy - K. G. Somashekhar) Dr S. Srikanta Sastri Facebook Page S. Srikanta Sastri Twitter Page S. Srikanta Sastri Blog 'Itihasa Sarvagna' - Article on Dr S. Srikanta Sastri by Dr S. M. Vrushabendra Swamy (book - 'Shatamanada Kelavu Smaraneeyaru') Prajavani article on "Bharathiya Samskruthi" (20 April, 2019)

S. Srikanta Sastri as Chief Guest at Hayagriva Mandiram, Mysore

 

Copyright Free - Public Domain

S. Srikanta Sastri as Chief Guest at Hayagriva Mandiram, Mysore

1953 - 54

 

Photo Index

L-R

(Sitting): V. V. Raghavan, A. P. Srinivasamurthy, S. M. Veeraraghavachar, V. T. Thirunarayana Aiyangar, S. Srikanta Sastri,

              V. K. Sreenivasan, M. Yamunachar, T. A. Sreenivasan,  L. K. Sreenivasan, C. Krishnamurthy

 

L-R

(Standing

Middle Row): Chandrashekaraiah, C. S. Gopalachar, V. V. Sreenivasan, Shashishekhar Rao, B. R. Krishnamurthy,

                     Krishnamachar, Sampath Aiyangar, N. Haraprasad, C. Ramamurthy, K. V. Govindraj

 

L-R

(Standing

Top most row): Kuppuswamy, T. V. Venkatachala Sastry, V. R. Devanath, Narayanmurthy, Narasimha Aiyangar,

                        K. S. Venkataramaiah, C. Narayanachar, H. S. Nagaraj, K. Rajagopalachar

Next Previous 5. S. Srikanta Sastri (Group Photograph - 5)